Home

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met onze firma aangegane huurovereenkomsten.

Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgave van redenen door ons steeds worden ingetrokken. Onze firma is niet gebonden door bestellingen, hoe ook gedaan, die niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij de uitvoering van opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.

HUURPRIJSVASTSTELLING

Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed en gelden voor de periode, die tevoren tussen partijen is afgesloten. Voor verlenging van de huur of bij huur gedurende een ongebruikelijke periode zijn prijsopgaven op aanvraag verkrijgbaar.

Bezorging Nederland:

* Voor bezorging of retourhalen twee maal de afstand over de weg in kilometers tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming

de geldende kilometervergoeding (€ 0,80 per kilometer).

* Voor bezorging en retourhalen vier maal de afstand over de weg in kilometers tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming de geldende kilometervergoeding (€ 0,80 per kilometer).

Bezorging België:

* Voor bezorging of retourhalen twee maal de afstand over de weg in kilometers tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming

de geldende kilometervergoeding (€ 1.-  per kilometer).

* Voor bezorging en retourhalen vier maal de afstand over de weg in kilometers tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming de geldende kilometervergoeding (€ 1.- per kilometer).

ANNULERING

Bij annulering van een geplaatste bestelling worden door verhuurder annuleringskosten aan de nalatige huurder in kosten gebracht.

De door de huurder te betalen kosten worden als volgt berekend:

* Bij annulering 25% van de huurprijs van de geannuleerde huurmaterialen.

* Bij annulering binnen 21 dagen voor levering 70 % van de huurprijs van de geannuleerde huurmaterialen.

* Bij annulering binnen 7 dagen voor levering 100 % van de huurprijs van de geannuleerde huurmaterialen.

TER BESCHIKKING STELLEN VAN GOEDEREN

Op het overeengekomen tijdstip worden de goederen ter beschikking gesteld aan de huurder. De goederen behoeven voor het gebruik slechts met een droge doek opgewreven te worden. Verdere behandelingen aan de goederen zijn niet noodzakelijk. Het is niet toegestaan om in de tenten te barbecueën of bakken, wordt hier geen gehoor aan gegeven dan wordt € 150,00 aan reinigingskosten in rekening gebracht.

Worden de goederen (behalve servies) vuil door de huurder terug gegeven, dan worden door verhuurder reinigingskosten in rekening gebracht. Indien de huurder op de retourdatum en afgesproken uur de goederen niet gereed voor retour heeft staan, wordt vanaf dat moment het uurtarief à € 45,00 in rekening gebracht.

Bij vervoer van de goederen door de huurder zelf of door derde, die al dan niet voor hem daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van het teniet gaan der goederen en/of de kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de huurder.

RECLAMES

De huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming ervan, te controleren. Klachten van de huurder moeten op straffe van het verval van het recht om te reclameren op de bezorgdag aan de verhuurder worden gemeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.

AANSPRAKELIJKHEID

De huurder is tijdens de huurperiode voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan goederen, door welke dan ook, aansprakelijk. In deze gevallen blijft uiteraard de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegaan en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.

Een eventueel verlies of beschadiging der goederen wordt direct bij aankomst in het magazijn van de verhuurder door telling vastgesteld. De telling voornoemd, is voor partijen bindend, tenzij de huurder aan kan tonen, dat de verhuurder of diens personeel opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken geeft.

De verhuurder is niet aansprakelijk tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding jegens de huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet aan de huurder ter beschikking gesteld kunnen worden.

De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk in geval hij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd, kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot die goederen.

AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN

De verhuurder zal niet aansprakelijk zijn voor schade, verband houdende met de gehuurde goederen, die aan derden aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.

De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van de zgn. producten en dienstenaansprakelijkheid vanaf het moment, dat hem de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip waarop de goederen weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn.

Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de huurder daardoor de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden.

BETALINGSCONDITIES

De huurprijs dient in contanten te worden voldaan bij het ter beschikking stellen, dan wel bezorgen van de gehuurde goederen.

De kosten voortspruitende uit het ontbreken van bepaalde gehuurde goederen, afwaskosten en kosten veroorzaakt door enige andere schade dienen in contanten te worden afgerekend bij het retourneren van de goederen.

Bestellingen van andere dan de hierboven genoemde artikelen, die minder dan € 150,00 (zegge: honderd vijftig euro) bedragen, worden ook slechts tegen contante betaling bij aflevering uitgevoerd.

Betaling op rekening is slechts mogelijk indien hiertoe vooraf door de verhuurder toestemming is verleend.

Voor de bestelling op rekening geldt een betalingstermijn van 7  (7) dagen. Na overschrijding van de 14 dagentermijn is de verhuurder gerechtigd een rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag van 8.05  % per maand of gedeelte daarvan  gedurende welke de huurder in gebreke blijft om de overeengekomen huurprijs te voldoen. De huurder is van rechtswege in gebreke onmiddellijk na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn; de verhuurder behoeft dientengevolge geen aanmaning te versturen om de huurder in gebreke te stellen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, inclusief de incassokosten, door de verhuurder gemaakt, komen ten laste van de nalatige huurder.

De door de verhuurder in verband met de inning van de huurprijs (inclusief de rente) ingeroepen rechtskundige hulp komt eveneens geheel voor rekening van de huurder.