Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.woodiez.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Woodiez. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou ontbinden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woodiez is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze site te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Woodiez.

GEEN GARANTIE OP JUISTHEID

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding dan wel overeenkomst met Woodiez te mogen claimen of te veronderstellen.

Woodiez streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud op deze website onvolledig en onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. Woodiez aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WIJZIGINGEN

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.woodiez.nl op deze pagina.